Balanç social

La Fundació Josep Finestres publica el seu Balanç Social: una eina de comunicació per a la rendició de comptes i mesura de l'impacte social, ambiental i de bon govern que té per objectiu analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes de la gestió de l'activitat a la societat; i que permet traslladar, per tant, a les administracions, les persones beneficiàries i les benefactores, la repercussió social de les activitats amb la finalitat de justificar l'adequat compliment de les funcions de l'entitat.

Es tracta d'un informe quantitatiu i qualitatiu, que té la següent estructura; d’acord amb la proposta d’estructura dissenyada per la Coordinadora Catalana de Fundacions:

- Missió (activitats, beneficiaris, resultats, efectivitat i eficiència)
- Persones (igualtat d’oportunitats i diversitat, condicions laborals i conciliació, igualtat retributiva i desenvolupament professional, entre d’altres)
- Bon govern (transparència, patronat, control financer i ètica i prevenció de la corrupció)
- Xarxa, comunitat i ciutadania (col·laboracions i sensibilització)
- Medi ambient (gestió de residus i mesures de gestió energètica eficient)
- Compra responsable
- Innovació