Comitès i Comissions

Integrant capital intel·lectual i experiència professional per a la millora del servei

Existeixen, a la Fundació Josep Finestres, la figura dels comitès i les comissions. Es tracta de grups de treball o estructures de participació compostes per membres multidisciplinaris de la Fundació que es reuneixen periòdicament amb un objectiu comú.

Actualment, la fundació compta amb 5 comitès actius, creats per assolir els diferents objectius:

Comitè d'Empresa

Definit com l’òrgan representatiu dels treballadors d’una empresa o centre de treball per a la defensa dels seus interessos. Constitueix un dels comitès més antics de la fundació, amb més de 25 anys d’història.

Presidència

Sra. Anabel Hernandez

Secretària

Sra. Antonia Luna

Vocals

Sra. Àngels Piñeiro

Sra. Carmen Seara

Sr. Eric Redondo

Sra. Lorena Castellón

Sr. Manuel Montemayor

Sra. Mercedes Mansego

Sra. Regina Martorell

 

Comitè d’Ètica i investigació amb Medicaments i productes sanitaris

Aquest comitè existeix des de l’any 1990 i s’encarrega de vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-ne garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d’aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització als centres que estan inclosos en el seu àmbit d’actuació acreditat. 

Presidència:       

Dra. Àngels Sànchez

Vicepresidència:

Dra. Isabel Martínez

Secretària:

Sra. Roser Bisbal

Vocals:             

Sr. Jordi Albella

Sra. Marina Blanzó 

Dr. José López 

Dr. Josep Manuel Llop

Dr. Juan José Ferro 

Dra. Montserrat Rigau

Dra. Elisabet Leiva

Sr. Sergio Lozano

Sra. Laura Pérez

Dra. Elena de Planell

Sra. Yolanda Puiggròs

Comissió de Formació

Aquest comitè va néixer el dia 14 de novembre de 2011 amb l’objectiu d’elaborar un reglament de funcionament del comitè, gestionar el pressupost anual de formació, determinar les necessitats bàsiques o reciclat de cursos bàsics, detectar anualment les necessitats formatives de l’organització i disposar d’un pla de formació que afavoreixi el desenvolupament professional i la innovació.

Presidència

Sra. Cristina Fernandez

Vocals

Sra. Antonia Luna
Sr. Manuel Montemayor
Sra. Marta Clemente

Comissió de Qualitat

Tant l’Hospital Odontològic UB com l’Hospital Podològic UB disposen d’un comitè de qualitat específic per cada centre on es tracten temes importants per l’estructura organitzativa de la fundació, ja que funciona com a òrgan assessor de la Direcció, essent un agent implicat en la coordinació i assessoria dels assumptes que impliquen garantia de qualitat de l’organització. Entre les seves funcions es troba l’anàlisi i avaluació dels processos dels hospitals, contribuir a la implantació, desenvolupament i manteniment del sistema de gestió de qualitat i definir accions correctives, preventives i de millora, entre d’altres.

Presidenta

Sra. Marta Clemente

Vocals

Sra. Beatriz Acacio

Sra. Isabel Moreno

Sr. Manuel Montemayor

Sra. Roser Bisbal

 

Comitè de Seguretat i Salut

El 18 de març del 2010 entra en funcionament aquest comitè, constituït com a òrgan paritari i col·legiat, de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la Fundació en matèria de prevenció de riscos laborals, en compliment del que disposa en l’article 38 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre.

Presidència

Sr. Jordi Gonzalo

Vocals

Sra. Anabel Hernandez

Sra. Carmen Seara

Sra. Cristina Fernández

Sra. Rosa Rodriguez

Sra. Raquel López

Sra. Mercedes Mansego

Secretària

Sra. Marta Clemente