Codi ètic

Els principis generals del Codi ètic de la Fundació Josep Finestres

Com a organització compromesa amb l’entorn: la societat, el medi ambient, la ciutat, etc. i compromesa amb els seus públics: treballadors, proveïdors, pacients, col·laboradors, etc. la Fundació Josep Finestres estableix el següent codi ètic: 

 • Ens comprometem a oferir una assistència de qualitat i treballar per aconseguir l’excel·lència.
 • Vetllem per oferir una docència clínica excel·lent i formar futurs professionals competents i integres.
 • Ens ocupem de la seguretat, benestar i protecció dels drets dels éssers humans que participin en projectes de recerca.
 • Tenim cura de la seguretat i de la satisfacció dels usuaris atesos en els seus centres i per la de l’equip humà que la forma.
 • Els usuaris atesos en els centres de la fundació tenen el dret a la informació relativa al seu procés i a la participació activa en la presa de decisions.
 • Ens ocupem del compliment del secret professional, el respecte a la intimitat i per la confidencialitat de les dades dels usuaris atesos en els seus centres. A més, es facilitarà la utilització de bases de dades anònimes per afavorir la recerca en aquest àmbit.
 • Assegurem un comportament ètic de tot l’equip humà que té relació amb l’organització i pel compliment dels drets humans, de les Lleis civils, penals i administratives locals, autonòmiques, estatals aplicables així com les normes de funcionament intern dels seus centres.
 • Els professionals de la fundació tenen l’obligació de mantenir el nivell de competència professional i actualització de coneixements per dur a terme les seves funcions.
 • Fomentem el codi deontològic i un comportament respectuós en les relacions internes de l’equip.
 • Promovem la cura, el respecte i l’ús assenyat de les instal·lacions, equipaments, instrumental i utillatge dels seus centres.
 • Rebutgem qualsevol actitud de discriminació a les persones en funció de sexe, ètnia, raça, religió, edat, orientació sexual o qualsevol altre atribut.
 • Som una organització compromesa amb la protecció ambiental, la correcta gestió de residus, el consum responsable i l’estalvi energètic.
 • Adquirim el compromís d’actuar de forma ètica en totes les actuacions economicofinanceres, així com actuacions en l’àmbit del màrqueting i la publicitat.
 • Fomentem la comunicació de l’organització entre tots els seus grups d’interès utilitzant els canals reservats a aquesta funció.
 • L’equip humà que forma part de la fundació es compromet a fer un ús responsable dels sistemes de la informació.
 • Les declaracions o comunicacions públiques de la fundació es realitzaran sempre des de la persona responsable de la comunicació i sota el vistiplau de la Direcció.