Informe de govern corporatiu

El funcionament dels òrgans de govern

Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i representació de la Fundació Josep Finestres. La seva composició ve determinada pels Estatuts. 

Els seus integrants es reuneixen amb la periodicitat necessària per exercir amb eficàcia les seves funcions. Les seves obligacions i responsabilitats vénen prefixades als Estatuts fundacionals. Aquests s'han de comprometre a la seva consecució, així com a vetllar per assolir les finalitats i objectius de la Fundació sota el compliment dels principis fixats al codi ètic de la Fundació, i a planificar i supervisar el camí de la Fundació.

Els patrons es comprometen a cuidar la imatge pública de la Fundació. Per això, desenvoluparan la seva activitat sota les responsabilitats abans esmenades, aportant experiència i coneixement a la gestió de la Fundació i assumint els compromisos que es puguin derivar de la seva participació en l'òrgan de govern. Tanmateix, guardaran el secret i es mantindran actualitzats en allò que pertoqui per la seva participació activa. A més hauran d'abstenir-se de participar en allò que pugui suposar conflictes d'interessos i comunicar els motius a la resta de Patrons; i no podran utilitzar el càrrec per a béns propis.

Per tal d'acomplir-ho tot, tindran dret a accedir a la informació complementaria que desitgin.

 

Direcció

El Director General exerceix la màxima representació de la Fundació. Aquest ha de contribuir a la consecució de les finalitats definides als estatuts mitjançant la implantació dels plans d'actuació aprovats pels òrgans de govern i representació.

Tanmateix, ha de promoure el bon funcionament dels anomenats òrgans.

D'igual manera que els patrons, s'ha d'abstenir d'utilitzar el seu càrrec en benefici propi.

Per a totes les finalitats a acomplir, pot comptar amb una direcció executiva que s'encarregui de la gestió operativa.

Consulta les seves obligacions