Informe anual del codi de conducta

La Fundació Josep Finestres, fins a la data, no ha realitzat inversions financeres temporals en el mercat de valors.