La Fundació

Missió

La Fundació Josep Finestres té com a missió: la docència clínica de qualitat dels futurs professionals i la formació continuada dels que ja ho són, l’excel·lència en la prestació de serveis sanitaris i socials sempre orientada als pacients, i la recerca científica en l’àmbit de les Ciències de la Salut.

Consulta la visió i valors

Fins o Finalitats

La Fundació Josep Finestres té per objecte promoure, organitzar i gestionar els hospitals, les clíniques, els centres, els serveis i les unitats hospitalàries; procurant que la prestació dels serveis sanitaris i socials que ofereixin sigui d'alta qualitat i que serveixi perquè els estudiants puguin adquirir l'experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits per la Universitat de Barcelona, especialment d'Odontologia, Podologia, Psicologia i en altres ensenyaments de l'àmbit de les ciències de la salut.

Consulta els Estatuts

Sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació:

  • Promoure la docència pràctica dels ensenyaments impartits a la Universitat de Barcelona fomentar-la, coordinar-la, participar-hi i desenvolupar-la donant-li suport en temes com l'elaboració d'estudis, la formació específica que se'n deriva, les tasques, els treballs, l'assessorament, la recerca i altres activitats de qualsevol naturalesa d'acord amb la política de la Universitat de Barcelona.
  • Establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis, d'assistència o de suport a les activitats de la Universitat de Barcelona.
  • Recaptar Fons, fins i tot recorrent al finançament extern, per utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
  • Col·laborar i coordinar-se amb altres entitats del Grup Universitat de Barcelona per assolir de la manera adequada l'objectiu de la Fundació.
  • Establir aliances estratègiques amb els centres homòlegs d'altres universitats, amb l'horitzó de fomentar la cooperació interinstitucional.
  • Concertar acords de col·laboració amb les administracions públiques i amb el món empresarial per tal de potenciar l'abast de la Fundació.
  • Impulsar la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes, en especial la mediació regulada a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació, facilitant l'accés i l'administració d'aquesta, inclosa la designació de mediadors, garantint en tot cas la transparència de la referida designació, i instituir-se a l'efecte com a institució de mediació.