Codi de Bon Govern, Ètic i de Bones pràctiques

Codi de Bon Govern, Ètic i de Bones pràctiques 

 

 1. Introducció

La Fundació Josep Finestres, com a una fundació declarada d'interès públic compromesa amb el seu entorn, vol esdevenir una entitat oberta i transparent amb la ciutadania i les administracions. En conseqüència, per tal de rendir comptes i facilitar l'accés a la informació, ha elaborat un portal de transparència. 

En aquesta línia, ha assumit el Compromís que els membres del seu equip de govern, els alts càrrecs, el personal eventual i els treballadors i treballadores compleixin les obligacions previstes per la llei, i que la seva actuació es guiï per principis ètics, de bona conducta i bones pràctiques. 

L'elaboració d'aquest Codi Ètic i de Bon Govern s'inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l'aprovació de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

 1. Objectei àmbit d’aplicació 

El present Codi Èticde Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió desenvolupa i formalitza els principis que serveixen de guia per a l'actuació dels del personal de la Fundació, en la planificació i l'execució de totes aquelles activitats a través de les quals es materialitzen les finalitats fundacionals.  

El Codi, que recull les principals recomanacions nacionals i internacionals en matèria de bon govern d’entitats sense ànim de lucre i de principis de responsabilitat social fundacional, té per objecte establir els principis, els criteris i les normes ètiques i de comportament que permetin incrementar el nivell d'integritat, de transparència en la gestió i la millora de les relacions i la confiança.  

D'ençà en endavant, aquest document esdevé una norma complementaria als Estatuts de la Fundació, que juntament amb la legislació vigent constitueixen la norma bàsica. Aquesta norma és d'aplicació a tots i cadascun dels membres de l'entitat. I per tal de refermar el compromís d'aquests envers els principis ètics i de conducta, hauran de signar un document de compromís de compliment, en el moment en què inicien la seva relació amb aquesta. 

 

 1. Principis bàsics

La Fundació Josep Finestres assumeix un conjunt de principis generals que expressen els seus compromisos en matèria de bon govern,en línia amb els seus valors, i que l'equip es compromet a respectar: 

 

 • Principi de responsabilitat

La Fundació Josep Finestres es compromet a respectar la legalitat, en especial els drets fonamentals i les llibertats públiques. I en conseqüència, a promoure la consecució de les seves finalitats en un marc d'estricte compliment normatiuamb criteris de responsabilitat social i sota la cultura ètica que es desenvolupa en aquest document. 

 

 • Principi d’integritat

La Fundació es compromet a exercir les seves funcions amb professionalitat, honradesa i dedicació al servei. Per això, es treballarà amb vocació per l’exemplaritat en les actuacions diàries, la qualitat del servei, i per sustentar la credibilitat. Amb aquesta finalitat, prevaldrà a l’organització, el coneixement i l’expertesa entre els seus treballadors.  

 

 • Principi d'imparcialitat

L’entitat treballarà per evitar qualsevol discriminació per raons de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. I en conseqüència, fomentarà el respecte i garantirà la igualtat d'oportunitats i d'accés a les seves activitats.  

El personal es guiarà per l'objectivitat, amb prevalença pel bé comú; i evitarà sempre l'abús de poder. Únicament s’utilitzaran les potestats amb les finalitats per a les quals li han estat atorgades. El comportament dels treballadors s'emmarcarà en l'excel·lència i la humanitat. 

 

 • Principi d'autonomia 

La Fundació es compromet a actuar d'acord als principis d'eficàcia, economia i eficiència. Sempre es vetllarà per l'interès general, i s’adoptaran decisions de forma proporcional i amb prudència, per tal de procurar optimitzar els recursos per la consecució de les finalitats fundacionals.  

La institució s’ajustarà a les normes de contractació vigents i treballarà per cercar l’equilibri financer que permeti la seva independència. A més, rendirà comptes mitjançant auditories externes publicant-ne tota mena d’informació al Portal de Transparència.  

 

 • Principi de col·laboració

L’entitat també vetllarà per la millora continuaEn el si d’aquesta, s’impulsa la innovació, l'ús de les tecnologies i sobretot l'autoavaluació 

La Fundació serà transparent i actuarà com a una entitat oberta. A través del Portal de Transparència, la ciutadania podrà conèixer les seves finalitats, activitats, beneficiaris, estatut i normes de funcionament, entre d'altres. També facilitarà l’accessibilitat i la participació, i protegirà la seguretat de les dades que posseeix per la seva activitat. 

D'altra banda, La Fundació es compromet a cooperar amb altres entitats, institucions i empreses pel desenvolupament d'estratègies comunes que reforcin el treball social en favor dels seus beneficiaris. Es treballarà amb l’objectiu de generar sinergies al teixit social de l’entorn perquè es multipliquin els resultats de les iniciatives sense comprometre les diferents identitats.  

 

 1. Bon Govern 

Obligacions i responsabilitats generals pels alts càrrecs de la Fundació

 • Tenir una conducta respectuosa, constructiva, cordial, dialogant i col·laborativa.
 • Pensar en el bé comú.
 • Perseguir el deure de vincular les inquietuds dels stakholdersa l'operativa.
 • Facilitar els mecanismes d'expressió d'aquestes de les inquietuds entre els grups d’interès.
 • Mantenir una conducta lleial i transparent amb les entitats i institucions amb què participa.
 • Propiciar el desenvolupament professional i personal del personal.
 • Promoure la formació contínua, la innovació, la creativitat i l'intercanvi de coneixement a l’organització
 • Garantir que el personal al seu servei compleixi la normativa.
 • Garantir la transparència en la contractació pública, l'execució pressupostària, la concessió de llicències, la selecció de personal i la resta de procediments administratius.
 • Incorporar criteris de compra ètica i sostenibilitat en els procediments de compres i contractació de serveis i productes.
 • Informar a les empreses licitadores, entitats prestadores de serveis públics i beneficiaris de subvencions d'aquest codi.
 • Proporcionar informació actualitzada i no enganyosa, així com mantenir-la actualitzada periòdicament. És a dir, ser transparent i veraç.
 • Acceptar que la informació proporcionada es faci pública, de conformitat amb la normativa vigent.

 

Obligacions i responsabilitats segons l’òrgan de govern

La composició i estructura de la Fundació Josep Finestres resta pública i actualitzada al seu Portal de Transparència. En aquest apartat es defineix el funcionament de la Fundació Josep Finestres, la responsabilitat i obligacions de cada càrrec i l’actitud que s’espera de cadascun.  

 

 • Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i representació de la Fundació Josep Finestres. La seva composició ve determinada pels Estatuts. 

Els seus integrants es reuneixen amb la periodicitat necessària per exercir amb eficàcia les seves funcions. Les seves obligacions i responsabilitats venen prefixades als Estatuts fundacionals. Aquests s'han de comprometre a la seva consecució, així com a vetllar per assolir les finalitats i objectius de la Fundació sota el compliment dels principis fixats al codi ètic de la Fundació, i a planificar i supervisar el camí de la Fundació.

Els patrons es comprometen a cuidar la imatge pública de la Fundació. Per això, desenvoluparan la seva activitat sota les responsabilitats abans esmenades, aportant experiència i coneixement a la gestió de la Fundació i assumint els compromisos que es puguin derivar de la seva participació en l'òrgan de govern. Tanmateix, guardaran el secret i es mantindran actualitzats en allò que pertoqui per la seva participació activa. A més hauran d'abstenir-se de participar en allò que pugui suposar conflictes d'interessos i comunicar els motius a la resta de Patrons; i no podran utilitzar el càrrec per a béns propis.

Per tal d'acomplir-ho tot, tindran dret a accedir a la informació complementaria que desitgin.

 

 • Direcció

El Director General exerceix la màxima representació de la Fundació. Aquest ha de contribuir a la consecució de les finalitats definides als estatuts mitjançant la implantació dels plans d'actuació aprovats pels òrgans de govern i representació.

Tanmateix, ha de promoure el bon funcionament dels anomenats òrgans.

D'igual manera que els patrons, s'ha d'abstenir d'utilitzar el seu càrrec en benefici propi.

Per a totes les finalitats a acomplir, pot comptar amb una direcció executiva que s'encarregui de la gestió operativa.

 

 • Equips

La direcció decidirà els perfils que necessita per a la gestió i la composició d'aquests 

Quedarà garantida la seguretat i salut dels empleats així com l’accessibilitat. La direcció treballarà per la prevenció de riscos laborals i facilita els mitjans adequats per a treballar. Al seu torn, els treballadors es comprometran a fer un bon ús dels materials i equips de treball i hauran de complir amb la política de confidencialitat i protecció de dades. 

La selecció de personal es farà d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. A més, s'avaluaran periòdicament les necessitats formatives dels equips per tal d'establir els programes necessaris perquè els empleats desenvolupin les seves competències 

 

 1. Codi ètic 

Com a organització compromesa amb l’entorn: la societat, el medi ambient, la ciutat, etc. I compromesa amb els seus públics: treballadors, proveïdors, pacients, col·laboradors, etc. La Fundació Josep Finestres es compromet a:  

 • Prestaruna assistència de qualitat i treballar per aconseguir l’excel·lència. 
 • Oferir una docència clínica excel·lent i formar futurs professionals competents i integres.
 • Ocupar-sede la seguretat, benestar i protecció dels drets dels éssers humans que participin en projectes de recerca. 
 • Tenircura de la seguretat i de la satisfacció dels usuaris atesos en els seus centres i per la de l’equip humà que la forma. 
 • Facilitarals usuaris atesos als seus centres el dret a la informació relativa al seu procés i a la participació activa en la presa de decisions. 
 • Ocupar-sedel compliment del secret professional, el respecte a la intimitat i per la confidencialitat de les dades dels usuaris atesos en els seus centres.  
 • Assegurarun comportament ètic de tot l’equip humà que té relació amb l’organització i pel compliment dels drets humans, de les Lleis civils, penals i administratives locals, autonòmiques, estatals aplicables així com les normes de funcionament intern dels seus centres. 
 • Supervisar per l’alta direcció les comunicacions públiques que ofereixi la Fundació.  
 • Mantenir el nivell de competència professional i actualització de coneixements dels professionals de la Fundació per dur a terme les seves funcions.
 • Fomentarel codi deontològic i un comportament respectuós en les relacions internes de l’equip. 
 • Promourela cura, el respecte i l’ús assenyat de les instal·lacions, equipaments, instrumental i utillatge dels seus centres. 
 • Rebutjarqualsevol actitud de discriminació a les persones en funció de sexe, ètnia, raça, religió, edat, orientació sexual o qualsevol altre atribut. 
 • Protegir el mediambient i fomentar la correcta gestió de residus, el consum responsable i l’estalvi energètic. 
 • Actuar de forma ètica en totes les actuacions economicofinanceres, així com actuacions en l’àmbit del màrqueting i la publicitat.
 • Fomentarla comunicació de l’organització entre tots els seus grups d’interès utilitzant els canals reservats a aquesta funció. 
 • Fer un ús responsable dels sistemes de la informació.

 

 1. Codi de bones pràctiques 

Tot el personal de la Fundació ha d’actuar d'acord aquest reglament, sense oblidar seguir les pautes marcades a la guia d'estil de l'entitat. Com garantia d'aquest compromís, el personal signarà un resum d'allò que es detalla en aquest reglament en iniciar la seva relació contractual amb la Fundació. 

En tots els àmbits d’actuació les persones subjectes a aquest Codi han de prendre compromís amb les normes de conducta que s’enumeren a continuació:  

 • Promoure valors d’inclusió i fomentar els valors de la Fundació.
 • Actuar amb integritat i honestedat i exemplaritat.
 • Tenir disciplina.
 • Treballar ambobjectivitat i veracitat. 
 • Promoure l’excel·lència, la responsabilitat i la professionalitat. 
 • Tractar a les persones amb atenció i respecte per tal d’oferir un tracte just i igualitari. 
 • Respondre amb diligència, en cerca constant per la convivència.  
 • Facilitar el bon entorn laboral. 
 • Promoure la implicació dels treballadors i de les treballadores. 
 • Garantir la confidencialitat d’allò que ho requereixi.
 • Administrar els recursos amb austeritat. 
 • Restar obert a rendir comptes de la gestió feta. 
 • Defensar els interessos de l’entitat. 
 • Tenir cura de tots els seus recursos de l’organització.  
 • Rebutjar regals.
 • Garantir la permanència dels documents que ho requereixin explícitament, així com el seu ordre per a la conservació. 
 • Ser prudent i discret en qüestions internes. 
 • Controlar l’autenticitat, la integritat i la veracitat de la documentació.
 • Actuar de forma transparent.
 • Garantir l’accessibilitat i la participació. 
 • Garantir i facilitar el compliment de la legalitat.
 • Garantir als públics que puguin exercir els seus dretsi obligacions.  
 • Acomplir les tasques relatives al lloc de feina així com a la jornada establerta.
 • Treballar amb adequació a allò que pertoca per la posició ocupada a l’entitat 
 • Assumir les responsabilitats derivades del càrrec. 
 • Respectar els acords dels convenis col·lectius.
 • Mantenir actualitzada la formació i qualificació per exercir el lloc de feina assignat.  
 • Impulsar la modernització i la millora contínua. 
 • Fomentar el talent, la participació i la innovació.
 • Executar les instruccions dels professionals superiors, sempre que no contradiguin algun dels principis generals.  
 • Observar les normes sobre seguretat i salut laboral.

 

 1. Seguiment del Codi Ètic

Se seguirà el règim sancionador establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre; la mateixa que promou aquest codi. 

Per tal de donar a conèixer la seva existència i garantir la seva àmplia difusió entre tots els stakeholders, el codi es publicarà al Portal de Transparència. 

D’altra banda, per mantenir vigent el document normatiu, es realitzaran revisions periòdiques. Per a les diferents actualitzacions es valoraran consideracions i suggeriments de qualsevol dels públics d'interès de la Fundació, interns i externs.  

Cal indicar que qualsevol novetat legislativa que faci remissió sobre qualsevol dels preceptes d'aquest Codi el substituirà automàticament fins a la revisió corresponent d'aquest.